Trang chủ » Tiêu chuẩn Việt Nam

Tiêu chuẩn quốc gia hay Tiêu chuẩn Việt Nam ký hiệu là TCVN: do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ tổ chức xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định dự thảo tiêu chuẩn quốc gia và công bố tiêu chuẩn quốc gia.
Hãy liên hệ tới Leto Legal để được cung cấp miễn phí các bộ Tiêu chuẩn Việt Nam đã ban hành.

TCVN 7087:2013 Ghi nhãn thực phẩm bao gói sẵn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7087:2013 CODEX STAN 1-1985, SỬA ĐỔI 2010 GHI NHÃN THỰC PHẨM BAO GÓI SẴN Labelling of prepackaged foods Lời nói đầu TCVN 7087:2013 thay thế TCVN 7087:2008; TCVN 7087:2013 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 1-1985, sửa đổi bổ sung năm 2010; TCVN 7087:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F3 Nguyên tắc chung... 

TCVN 7045:2013 Rượu vang

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7045:2013 RƯỢU VANG Wine Lời nói đầu TCVN 7045:2013 thay thế TCVN 7045:2009; TCVN 7045:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F9 Đồ uống biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   RƯỢU VANG Wine Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp... 

TCVN 7042:2013 Bia hơi

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7042:2013 BIA HƠI Draught beer Lời nói đầu TCVN 7042:2013 thay thế TCVN 7042:2009; TCVN 7042:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F9 Đồ uống biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   BIA HƠI Draught beer Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này... 

TCVN 6057:2013 Bia hộp

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6057:2013 BIA HỘP Canned Beer Lời nói đầu TCVN 6057:2013 thay thế TCVN 6057:2009; TCVN 6057:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F9 Đồ uống biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. BIA HỘP Canned Beer Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này... 

TCVN 7043:2013 Rượu trắng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7043:2013 RƯỢU TRẮNG White spirit Lời nói đầu TCVN 7043:2013 thay thế TCVN 7043:2009; TCVN 7043:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F9 Đồ uống biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   RƯỢU TRẮNG White spirit Phạm vi áp dụng Tiêu... 

TCVN 4193 : 2014 Cà phê nhân

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4193 : 2014 CÀ PHÊ NHÂN Green Coffee Lời nói đầu TCVN 4193:2014 thay thế TCVN 4193:2005; TCVN 4193:2014 do Cục chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối và Công ty Cổ phần Giám định cà phê và hàng hóa xuất nhập khẩu biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo... 

TCVN 7455:2013 – Kính xây dựng, kính phẳng tôi nhiệt

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7455:2013 KÍNH XÂY DỰNG – KÍNH PHẲNG TÔI NHIỆT Glass in building – Heat treated glass Lời nói đầu TCVN 7455:2013 thay thế TCVN 7455:2004. TCVN 7455:2013 do Viện Vật liệu xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   KÍNH... 

TCVN 8860-2 : 2011 Bê tông nhựa

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8860-2 : 2011 BÊ TÔNG NHỰA – PHƯƠNG PHÁP THỬ – PHẦN 2: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NHỰA BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHIẾT SỬ DỤNG MÁY QUAY LI TÂM Asphalt Concrete – Test methods – Part 2: Determination of bitumen content using extraction Centrifuge Lời nói đầu TCVN 8860-2 : 2011 được chuyển đổi từ 22 TCN 62-84 theo quy định... 

TCVN 7899-2 : 2008 Vữa, Cao dán gạch

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7899-2 : 2008 ISO 13007-2 : 2005 GẠCH GỐM ỐP LÁT – VỮA, KEO CHÍT MẠCH VÀ DÁN GẠCH – PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP THỬ VỮA, KEO DÁN GẠCH Ceramic tiles – Grouts and adhesives – Part 2: Test methods for adhesives Lời nói đầu TCVN 7899-2: 2008 hoàn toàn tương đương với ISO 13007-2 : 2005 và Bản đính chính kỹ thuật 1 : 2007. TCVN... 

TCVN 8151-2: 2009 Bơ – Hàm lượng chất khô không béo và chất béo

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8151-2: 2009 ISO 3727-2 : 2001 BƠ – XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM, HÀM LƯỢNG CHẤT KHÔ KHÔNG BÉO VÀ HÀM LƯỢNG CHẤT BÉO – PHẦN 2: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT KHÔ KHÔNG BÉO (PHƯƠNG PHÁP CHUẨN) Butter – Determination of moisture, non-fat solids and fat contents – Part 2: Determination of non-fat solids content (Reference method) Lời... 
Copyright © 2014 · Công ty luật Leto Việt Nam. Là đơn Bản quyền thuộc về công ty luật LetoLegal Posts · Comments
Tư vấn trực tuyến [X]
Skype
Yahoo:
Hotline: 097.276.8558